DORWIN o.s. - Plastová oknaNa Cihelnách 15, 551 01 Jaroměř, Tel./Fax: 491 815 133, web: www.okna.hradecko.com, e-mail: dorwin@seznam.cz
RESPONSIVE - TESTING

Obchodní podmínky
Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení


Účel a předmět
Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) vyjadřují pravidla, kterými se řídí obchodní smlouvy (smlouvy o dílo, kupní smlouvy), které uzavírá Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení s druhou smluvní stranou. V případě rozporu uzavřené smlouvy s těmito OP se přednostně aplikují ustanovení obsažená ve smlouvě.

A. Obchodní podmínky smlouvy o dílo

I. Dodací podmínky
I.1 V případě posunutí termínu dokončení díla z důvodu na straně objednatele, má tento za povinnost umožnit uskladnění výrobků, určených k provedení díla (dále jen výrobky), v prostorách, které na své náklady zajistí. V opačném případě má zhotovitel právo účtovat objednateli skladné a veškeré náklady tímto vzniklé a objednatel je povinen vyúčtované skladné a náklady zhotoviteli uhradit.
I.2 Cena díla je stanovena za předpokladu, že realizace proběhne jednorázově mimo montáž parapetů (pokud to nelze zajistit technologicky), není-li toto ve smlouvě dohodnuto jinak. Případné vícenáklady (např. z důvodu rozdělení realizace na více etap na žádost objednatele nebo z jiných důvodů) vzniklé nedodržením výše uvedené podmínky z důvodu na straně objednatele, budou objednateli vyúčtovány a objednatel je povinen vyúčtované vícenáklady uhradit. Není-li ujednáno jinak, cena díla zahrnuje dopravu výrobků do místa plnění.
I.3 Montáží se rozumí:
a) zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě. Objednatel bude akceptovat toto zaměření a barevné provedení (pokud je uvedeno) a potvrdí svůj souhlas v zaměřovacím protokolu při zaměření. Objednatel tímto garantuje požadovaný typ prvku, provedení příček, smysl otvírání, sladěnost v sestavě a změnu typu skleněné výplně. Objednavatel se zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady zhotovitele vynaložené na zaměření i tehdy, nedojde-li k provedení díla z důvodů na straně objednatele.
Pokud bude objednatel provádět stavební úpravy podlahy (položení nové dlažby apod.), pak tuto skutečnost, zároveň s požadovanou čistou výškou dveří, písemně uvede do zaměřovacího protokolu při zaměřování dveří. Veškeré následné stavební úpravy související se zaměřovaným otvorem a provedením prvku, které mají být provedeny až po zaměření otvoru (jedná se například do zateplení fasády či plánovanou montáž předokenní stínící či zatemňovací techniky), musí být písemně zaznamenány v zaměřovacím protokolu.
Pokud objednatel výše uvedené skutečnosti do zaměřovacího protokolu písemně neuvede, nemůže být uznán za vadu rozměr výrobku, pokud byl vyroben na základě zaměřených hodnot.
b) montáž výrobků do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění, opěnění polyuretanovou pěnou),


 

c) seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.
Součástí montáže není zednické zapravení, pokud v cenové nabídce, která je součástí smlouvy, není uvedeno jinak.
I.4 Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem, kdy se stane věcně součástí nemovitosti.
I.5 Při následných činnostech v okolí předmětu díla je nutno zabezpečit čistotu výrobků (především kování) a odtokových drážek v dolní části rámu. Při nedodržení těchto pokynů mohou na výrobcích vzniknout poškození, která nemohou být považována za vadu díla.
I.6 V případě výskytu víceprací, se smluvní strany dohodly na ceně 250,- Kč/hod bez DPH plus případný materiál, pokud zhotovitel písemně nenavrhne objednateli uzavření dodatku smlouvy o dílo s jinou výší ceny a prodloužením termínu k dokončení díla. Objednatel se v takovém případě zavazuje dodatek do 3 pracovních dnů podepsat a pokud toto neučiní, tak se cena díla automaticky zvyšuje o cenu víceprací uvedenou v návrhu dodatku a termín k dokončení díla se automaticky prodlužuje o dobu uvedenou v návrhu k dodatku. Současně se v případě změny předmětu díla automaticky posunuje termín realizace díla o dobu nezbytně nutnou k provedení změn díla.
I.7 Pro případ, že klimatické podmínky neumožní realizaci díla (např. při velmi nízkých teplotách), bude dohodnut s objednatelem nový termín plnění. V těchto případech se nejedná o prodlení zhotovitele.

II. Platební podmínky, fakturace
II.1 Přesáhne-li prodlení objednatele s úhradou ceny díla více jak 10 dní od sjednaného dne splatnosti, pozbývá objednatel nárok na prodlouženou záruku (více jak 24 měsíců) dle těchto OP a zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně budoucích plnění, která podle ujednání smluvních stran měla při obvyklém běhu věcí nastat.
II.2 V případě, že dílo nebude realizováno jednorázově a objednatel bude požadovat předání výrobků bez montáže, je zhotovitel povinen vystavit objednateli fakturu ve výši skutečně provedených prací. Tato faktura bude obsahovat příslušné DPH dle zákona č.235/2004 Sb. V případě plnění díla po etapách, bude fakturace probíhat po ukončení a předání jednotlivých etap.
II.3 Pokud není ve smlouvě nebo v předávacím protokole dohodnuto jinak - případné reklamace nemají odkladný účinek na povinnost objednatele zaplatit výrobky, provedené práce a případně další poskytnuté služby v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě úhrady ceny díla.
II.4 Cena díla může být zhotovitelem změněna v případě:
- kdy se strany dohodnou na změně předmětu díla (pokud se při sjednání změn díla písemně nedohodnou smluvní strany jinak – je objednatel v takovém případě povinen zaplatit cenu přiměřeně zvýšenou nebo přiměřeně sníženou)
- změny právního předpisu s dopadem na výši ceny (např.změna sazby DPH)
- objeví-li se při provádění díla potřeba činností v ceně nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, případně byly předvídatelné v menším rozsahu (např. skryté vady stavby – opadávání promrznutého zdiva apod.)
- v případě, kdy se strany dohodnou na vícepracích (pokud to neodporuje dohodě mezi smluvními stranami, mohou být vícepráce fakturovány také zvlášť)
- v případě prodloužení termínu zhotovení díla z důvodu nikoli na straně zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
II.5 Objednatel se zavazuje k ceně díla zaplatit daň z přidané hodnoty v zákonné výši podle platných právních předpisů účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud objednatel zaplatí sníženou sazbu DPH a správce daně při kontrole posoudí, že podmínka pro uplatnění snížené sazby DPH nebyla splněna a daň doměří, zavazuje se objednatel doplatit dodatečně doměřenou daň včetně úroků z prodlení z doměřené daně.

III. Práva a povinnosti zhotovitele
III.1 Zhotovitel je povinen dodat při předání díla objednateli návod na údržbu dodaných výrobků.
III.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li objednatel podstatným způsobem smlouvu. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení s placením faktur o více než 10 dní, nedostatek součinnosti mající za následek nemožnost splnění závazku zhotovitele ve sjednaném termínu, místě, množství, kvalitě.
III.3 Zhotovitel si vyhrazuje právo změn vedoucích ke zkvalitnění provedení předmětu díla.

IV. Práva a povinnosti objednatele
IV.1 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost pro provedení díla, především pak:
a) umožnit zhotoviteli provést zaměření skutečného stavu otvorů v termínu dle požadavku zhotovitele,
b) umožnit zhotoviteli provést demontáž a montáž předmětných výrobků tzn. zejména zabezpečit dostatečný přístup k místu výměny otvorových výplní (odsunutí nábytku apod.)
c) být přítomen v místě plnění při předání a převzetí díla
d) zabezpečit podlahy a vybavení objektu proti mechanickému poškození a prachu (dostatečné zakrytí případně odklizení vybavení objektu z blízkosti provádění díla)
IV.2 Objednatel je povinen při převzetí díla provést jeho kontrolu za účelem zjištění zjevných vad.
IV.3 Objednatel je povinen řídit se pokyny dle Návodu pro obsluhu a údržbu. Pokud objednatel není konečným spotřebitelem, zavazuje se tyto materiály předat konečnému spotřebiteli.
IV.4 Objednatel je povinen stav díla vyznačit v Zápise o předání a převzetí (předávací protokol) a tamtéž potvrdit převzetí provedeného díla.
IV.5 Objednatel je oprávněn žádat bezplatné odstranění vad díla, na které se vztahuje záruka, a které zjistí a řádně bezodkladně uplatní v záruční době.
IV.6 Objednatel garantuje zhotoviteli možnost bezplatného připojení k rozvodu el. sítě (230 V) v místě provádění díla.
IV.7 Objednatel se zavazuje projednat provádění díla s dotčenými orgány státní správy a obstarat případná povolení potřebná k provedení díla.
IV.8 V případě odstoupení objednatele od smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli tu část díla, kterou vzhledem k její povaze není možno vrátit zhotoviteli nebo tak lze učinit pouze za vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů (již namontovaná část díla).

V. Předání a převzetí díla
V.1 Zhotovitel je oprávněn plnit předmět díla kdykoliv během lhůty, která je ve smlouvě určena nebo podle smlouvy určitelná.
V.2 Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, které jsou ve smlouvě sjednány,, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění - není-li v předávacím protokole tato lhůta uvedena, pak je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky do 30-ti dnů od podpisu předávacího protokolu. Pokud bude vada nebo nedodělek spočívat v dodávaném výrobku nebo jeho části (prasklý nebo poškrábaný rám nebo sklo, vadné kování, žaluzie apod.), pak bude s objednatelem sjednán termín odstranění vady dodatečně a to bez zbytečného odkladu po podpisu předávacího protokolu. Termín pro odstranění vad a nedodělků bude v takovém případě dohodnut s ohledem na dodací lhůty materiálu potřebného k opravě.
V.3 O předání a převzetí díla sepíší objednatel a zhotovitel Zápis o předání a převzetí (předávací protokol).

VI. Záruka
VI.1 Poskytovatelem záruky je Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení, IČ 44499451, se sídlem Na Cihelnách 15, 55101 Jaroměř. Příjemcem záruky je objednatel, jimž se rozumí fyzická nebo právnická osoba uvedená ve smlouvě o dílo, která výrobek objednala, převzala a zaplatila.
VI.2 Záruka zahrnuje plastová okna, výklady a dveře vyrobené Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení (dále jen výrobky), doplňky oken a dveří – rolety, žaluzie, sítě, parapety, větrací mřížky, samozavírače apod., dodané Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení ke svým výrobkům (dále jen dodávky) a použité při zhotovení díla a dále montáž těchto výrobků a dodávek, pokud je provedla Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení, popř. její subdodavatel (montážní firma, kterou Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení pověřilo k montáži konkrétního díla).
VI.3 Záruka běží ode dne předání díla objednateli nebo ode dne, kdy objednateli vznikla povinnost dílo převzít a objednatel dílo v rozporu se smlouvou nepřevzal.
VI.4 Konkrétní záruční podmínky jsou stanoveny v Reklamačním řádu Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení (dále jen „RŘ“), jehož platné znění je publikováno na webových stránkách Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení (www.okna.hradecko.com). Objednatel byl před uzavřením smlouvy, popřípadě před objednáním zboží seznámen s RŘ a s jeho zněním je srozuměn. Za seznámení se s RŘ se považuje i jeho doručení elektronickými prostředky odběrateli, jejich zveřejnění v místě prodeje zboží přístupném odběrateli při jeho objednání nebo převzetí, jejich zveřejnění na internetových stránkách Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení. Uzavřením smlouvy o dílo, resp. kupní smlouvy, popř. odběrem zboží, odběratel souhlasí se zněním aktuálně platného RŘ.

Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení poskytuje záruku:
72 měsíců na PVC ( bez skla, výplní a kování )
u oken, výkladů a dveří (vchodových, vnitřních a balkónových, mimo níže vyjmenované díly),
60 měsíců
u izolačního dvojskla, trojskla
60 měsíců
Na dveřní výplň vyrobenou z HPL ( pryskyřice )
24 měsíců
Na dveřní výplň vyrobenou z ABS ( plastovou )
24 měsíců
Na žaluzie, rolety, protihmyzové sítě, zámky, kliky, okenní a dveřní kování, vložek zámků, povrchovou úpravu klik a madel, samozavíračů, pákových ovladačů, panikového kování, venkovních a vnitřních parapetů, zednického zapravení a malby
Ostatní nejmenované výrobky a dodávky v rozsahu obecně platných právních předpisů.

VI.8 Objednatel nebo jeho zástupce je povinen si výrobky, provedení díla a případné další poskytnuté služby prohlédnout, zkontrolovat množství, jakost a ihned oznámit zhotoviteli zjevné vady. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mohly být zjištěné objednatelem již při převzetí díla.
VI.9 Nedodržením podmínek a pokynů vydaných zhotovitelem pro přepravu, skladování, instalaci, údržbu a užívání, ztrácí objednatel nebo oprávněný vlastník nárok na záruky v souladu s ustanovením článku VI. Záruka těchto OP.
VI.11 V případě, že Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní neprovádí montáž, poskytuje záruku pouze na výrobky použité při provedení díla. Za funkčnost po zabudování a seřízení oken, stejně jako za kvalitu provedené montáže, zodpovídá subjekt, který provádí montáž. Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní rovněž neodpovídá za poškození způsobené nesprávnou přepravou (pokud ji nezajišťuje sám) nebo nedostatečnou pozorností věnovanou instrukcím a doporučením výrobce.
VI.12 V případě, kdy dílo bude mít vadu nebránící běžnému užívání a tato vada se ukáže neodstranitelnou a výměna prvku by sebou vzhledem k charakteru vady nesla nepřiměřeně vysoké náklady, bude objednateli místo výměny prvku poskytnuta přiměřená sleva z ceny díla.
VI.13 Při jakémkoliv cizím zásahu do konstrukce výrobku Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní (např. instalace rolet, žaluzií, navrtání otvorů apod.) pozbývá platnosti záruka v plném rozsahu a objednatel se vystavuje nebezpečí znehodnocení výrobku!

B. Obchodní podmínky kupní smlouvy

I. Úvodní ustanovení
I.1 Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek je úprava smluvních podmínek, závazků a právních vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména v režimu rámcové kupní smlouvy na dodávky zboží, jakož i na jiné kupní smlouvy, jejichž předmětem bude dodávka zboží prodávajícího kupujícímu.
I.2 Podle těchto Všeobecných obchodních podmínek bude dále prodávající dodávat kupujícímu na základě objednávek kupujícího zboží ze sortimentu prodávajícího, které bude specifikováno vždy jednotlivými objednávkami a požadavky kupujícího (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží, jakož i závazek kupujícího uhradit prodávajícímu za dodané zboží sjednanou kupní cenu.
I.3 Práva a povinnosti smluvních stran z takto do budoucna všech uzavřených rámcových kupních smluv a dalších kupních smluv, se budou řídit ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek, pokud ustanovení rámcové kupní smlouvy a dalších kupních smluv neupravují smluvní ujednání odlišně, a podpůrně pak obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.).

II. Uzavření kupní smlouvy
II.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikají prodávajícímu a kupujícímu práva a povinnosti plynoucí z daného smluvního vztahu.
II.2 K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází v okamžiku:
a) podpisu kupní smlouvy,
b) objednáním zboží kupujícím a potvrzením objednávky prodávajícím,
c) převzetím objednaného zboží při přímé dodávce nebo
d) potvrzením cenové nabídky prodávajícího kupujícím.

III.3 Veškeré úkony za kupujícího, vyjma převzetí zboží, může u prodávajícího vykonávat statutární orgán kupujícího. Ostatní osoby zastupující kupujícího se musí prokázat zplnomocněním od statutárního orgánu nebo prokuristy kupujícího. Zplnomocnění může statutární orgán vydat na jednorázový nákup nebo s neomezenou časovou platností. Zplnomocnění vydané kupujícím musí obsahovat obchodní jméno kupujícího, sídlo, IČ, jméno a rodné číslo zplnomocněné osoby nebo kupující uvede v příloze této smlouvy seznam oprávněných osob k nákupu zboží a služeb u prodávajícího. Změny v seznamu oprávněných osob může provádět statutární orgán kupujícího faxem, osobně nebo emailem a prodávající si vyhrazuje tyto skutečnosti telefonicky či jiným způsobem ověřit.
III.4 Převzetí zboží může za Kupujícího provést také jeho zaměstnanec, subdodavatel (subzhotovitel) nebo jiná osoba, pokud je Prodávající vzhledem k okolnostem v dobré víře, že tato osoba může dodávku převzít nebo pokud v souladu se smlouvou dopraví Prodávající dodávku do místa plnění a v tomto místě plnění není přítomen (nebo není k zastižení) žádný oprávněný zástupce Kupujícího dle odstavce III.3 a Kupující zároveň věděl nebo mohl vědět, že Prodávající v tento den uskuteční dodávku zboží. V takovém případě Prodávající dle vlastního uvážení rozhodne, zda zboží předá kupujícímu prostřednictvím jiné osoby, než která je uvedena v odstavci III.3, nebo zda se v tento den dodání zboží neuskuteční a Kupující ponese svým nákladem veškeré tímto vzniklé škody (vícenáklady za dopravu, nakládku a vykládku zboží, nebezpečí poškození zboží apod.). Veškerá rizika vzniklá z tohoto rozhodnutí nese Kupující.
III.5 Převzetí dodávky osobou, která k tomu podle Kupujícího nebyla oprávněna, musí být Kupujícím namítáno ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl nebo mohl dovědět při vynaložení obvyklé péče, kterou lze v takových případech rozumně požadovat; tímto nejsou dotčeny účinky odstavce III.4 Pojmem „ihned“ se v tomto případě myslí 24 hodin od zjištění této skutečnosti. Nebude-li tato lhůta dodržena, pak platí, že dodávka byla řádně uskutečněna a předána.

IV. Místo a termín dodání zboží
IV.1 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí že zboží musí být prodávajícím kupujícímu dodáno v termínu sjednaném v kupní smlouvě. Není-li termín sjednán, pak ve lhůtě obvyklé pro splnění dodávky daného typu.

V. Kupní cena
V.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží sjednanou cenu. Není-li kupní cena ve smlouvě výslovně sjednána, je touto cenou částka stanovena podle ceníku prodávajícího platného v den objednání zboží, a to jako násobek jednotkové ceny zboží a množství dodaného zboží.
V.2 Kupní cena zboží, bude kupujícímu vyúčtována fakturou a kupujícím bude uhrazena prodávajícímu nejpozději ke dni její splatnosti. Splatnost faktur je sjednána v konkrétné rámcové kupní smlouvě.
V.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. V případě prodlení delším jak 10 dnů, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
V.4 Důsledkem prodlení kupujícího se zaplacením zálohy je prodloužení lhůty dodání zboží prodávajícího o dobu prodlení úhrady zálohy či zálohové faktury. Při prodlení delším jak 30 dnů je prodávající oprávněn od smluvního vztahu odstoupit.

VI. Přechod vlastnického práva
VI.1 Vlastnictví ke zcela zaplacenému zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží. Je-li kupujícímu předáno prodávajícím zboží, které nebylo dosud zcela uhrazeno, je jeho vlastníkem až do úplného zaplacení kupní ceny prodávající.
VI.2 Převzetím zboží však na kupujícího přechází nebezpečí jeho ztráty, poškození nebo zničení.

 

Ostatní společná ujednání
1. Bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy či nikoliv, strana, která během jednání získá od druhé strany obchodní informace, je povinna uchovat je v tajnosti a nepoužívat je neoprávněně pro svůj prospěch.
2. Objednatel, resp. kupující souhlasí s využitím osobních údajů pro interní potřeby zhotovitele, tj. vedení zákaznické databáze v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
3. Objednatel, resp. kupující prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě ceny díla, resp. kupní ceny, a že na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něj mohl být podán.
4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.4.2012. Účinnosti nabývají dnem uzavření příslušné smlouvy, jejíž jsou součástí.
5. Práva a povinnosti smlouvou o dílo, kupní smlouvou či objednávkou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření smlouvy či objednávky.
6. Objednatel, resp. kupující souhlasí s tím, že umožní zhotoviteli bezplatné umístění informační plachty s logem zhotovitele a s informací, že dílo provádí Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení. Objednatel dále souhlasí s využitím jeho stavby jako stavby referenční (prostřednictvím pořízené fotografie) a použitím této reference při prezentaci zhotovitele pro interní (školení, prezentace) i externí účely (tiskové materiály, využití v médiích atd.), a to včetně popisu této reference a uvedení města, kde se nachází. Zveřejnění případných dalších kontaktů u referenční stavby (přesná adresa, jméno, telefon aj.) je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
 

Provozováno CMS / E-shop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies