DORWIN o.s. - Plastová oknaNa Cihelnách 15, 551 01 Jaroměř, Tel./Fax: 491 815 133, web: www.okna.hradecko.com, e-mail: dorwin@seznam.cz
RESPONSIVE - TESTING

 

 DOBA  ZÁRUKY 

PVC oken a dveří  bez  výplně, skla  a  kování

  6  

  let 

Izolační dvojsklo, trojsklo

  5

  let

okenní a dveřní kování

  2

 roky

parapety, žaluzie, rolety, PVC výplň hladká, dveřní výplň z ABS plastu

  2

 roky

dveřní výplň z HPL

  5

  let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REKLAMAČNÍ ŘÁD

Úvodní ustanovení

 Tímto Reklamačním řádem se řídí záruční podmínky a práva objednatele, resp. kupujícího (dále také jako „odběratel“ či „zákazník“) při uplatňování reklamace na spotřební zboží a služby v záruční době, který je vydán v souladu s platnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

 Poskytovatelem záruky je Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení , IČ 44499451, se sídlem Na Cihelnách 15, 55101 Jaroměř, Česká republika (dále také jako „dodavatel“ či „zhotovitel“).

 Příjemcem záruky je odběratel, který si u odběratele výrobek či služby objednal, převzal a zaplatil. Za odběratele je považována fyzická nebo právnická osoba, se kterou je uzavřená smlouva o dílo či kupní smlouva.

 Tento reklamační řád je v plném znění publikován na webových stránkách www.okna.hradecko.com. Dále je tento reklamační řád součástí Návodu na obsluhu a údržbu v tištěné podobě, jež je předáván odběrateli při předání zakázky.

 Předání reklamačního řádu odběrateli, jeho doručení poštou či elektronickými prostředky nebo zveřejnění na přístupném místě (internetové stránky , místo prodeje) považují smluvní strany za seznámení se s aktuálně platným reklamačním řádem.

 Odběratel souhlasí a je srozuměn s Reklamačním řádem, se kterým byl seznámen před uzavřením smlouvy popřípadě před objednáním zboží. Za souhlas s reklamačním řádem se považuje uzavření smlouvy o dílo, resp. kupní smlouvy, popř. odběrem zboží.

 Návod na obsluhu a údržbu je zákazník povinen uschovat a dbát všech bezpečnostních pokynů obsažených v tomto návodu. Doporučujeme návod před zahájením užívání výrobku podrobně prostudovat a informovat o jeho obsahu ostatní uživatele výrobků. Jestliže nebude objednavatel nebo jiný uživatel dodržovat pokyny pro správnou obsluhu a údržbu výrobků, může dojít k poškození a následné vadě výrobku.

 Objednatel má nárok na 1 kompletní jednorázové seřízení zakázky v rámci její montáže. Další seřízení si provádí objednatel sám, dle přiloženého návodu na seřízení a údržbu v Záručním listě. Vyzve-li objednatel zhotovitele k seřízení oken a dveří, bude toto seřízení objednateli fakturováno a objednatel se zavazuje seřízení uhradit.


Podmínky reklamace

 Každá reklamace výrobků nebo služby musí být uplatněna písemně prokazatelnou formou (doporučeným dopisem, e-mailem na adresu sídla zhotovitele s uvedením: čísla zakázky (smlouvy), čísla položky, podrobného popisu reklamované vady, přesné adresy, jména a tel. kontaktu na reklamujícího, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však
 při převzetí zakázky
 na množství výrobků a doplňků použitých při provedení díla, vnější škráby na plastu, skle, parapetu a další zjevné poškození
 do 14 dnů od převzetí zakázky
 na lom skla, ne u trojskla na střední sklo
 na škráby a nečistoty uvnitř izolačního skla

 Jestliže objednatel neuplatní řádně reklamaci podle výše uvedených podmínek a ve stanoveném termínu, má zhotovitel právo reklamaci neuznat jako oprávněnou.

 Do záruky nejsou zahrnuty žádné osobní újmy ani jiné nepřímé škody. Reklamovat lze pouze výrobek na němž je vada a který byl použit při zhotovení díla.

 V případě, že zákazníkem reklamovaná vada není uznána jako vada oprávněná, je Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení oprávněn požadovat od zákazníka úhradu veškerých vynaložených nákladů spojených s vyřizováním reklamace (zejména cestovné, poštovné, provozní náklady, náklady na příp. znalecké posudky atd.) a v případě provedení opravy i nákladů na opravu výrobku (díla, části díla.). Zákazník se zavazuje tyto náklady uhradit.

 Při jakémkoliv cizím zásahu do konstrukce výrobku Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení (např. instalace rolet, žaluzií, navrtání otvorů apod.) pozbývá platnosti záruka v plném rozsahu a objednatel se vystavuje nebezpečí znehodnocení výrobku.

 V případě, kdy dílo bude mít vadu nebránící běžnému užívání a tato vada se ukáže neodstranitelnou a výměna prvku by sebou vzhledem k charakteru vady nesla nepřiměřeně vysoké náklady, bude objednateli místo výměny prvku poskytnuta přiměřená sleva z ceny díla.

Výrobky zahrnuté do záruky, záruční doba

 Záruka zahrnuje:
 plastová okna, výklady a dveře vyrobené Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení (dále jen výrobky),
 doplňky oken a dveří – rolety, žaluzie, sítě, parapety, větrací mřížky, samozavírače apod., dodané Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení ke svým výrobkům (dále jen dodávky) a použité při zhotovení díla,
 montáž a zaměření těchto výrobků a dodávek, pokud je provedl Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení, popř. její subdodavatel (montážní firma, kterou Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení pověřilo k montáži konkrétního díla). Jestliže si objednatel prováděl zaměření sám, ručí si za udané výrobní rozměry.

 Záruční doba činí:

 72 měsíců na PVC ( bez skla, výplní a kování )
 u oken, výkladů a dveří (vchodových, vnitřních a balkónových, mimo níže vyjmenované díly),
 60 měsíců
 u izolačního dvojskla, trojskla
 60 měsíců
 Na dveřní výplň vyrobenou z HPL ( pryskyřice )
 24 měsíců
 Na dveřní výplň vyrobenou z ABS ( plastovou )
 24 měsíců
 Na žaluzie, rolety, protihmyzové sítě, zámky, kliky, okenní a dveřní kování, vložek zámků, povrchovou úpravu klik a madel, samozavíračů, pákových ovladačů, panikového kování, venkovních a vnitřních parapetů, zednického zapravení a malby
 Ostatní nejmenované výrobky a dodávky v rozsahu obecně platných právních předpisů.


 Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla objednateli. V případě, kdy odmítne odběratel zboží či dílo bezdůvodně převzít, běží záruční doba od dne, kdy mu bylo dodavatelem umožněno s dílem volně nakládat. Do záruční doby se nepočítá doba ode dne přijetí reklamace dodavatelem do doby, kdy reklamovaná vada byla odstraněna.

 Standardní doba pro vyřízení reklamace 30 dnů. Tato doba může být zhotovitelem jednostranně prodloužena, a to v případě výroby nových částí čí prvků v rámci reklamace, dodání nových dílů subdodavatelem či v případě, kdy jiné důvody brání provedení vyřízení reklamace do 30ti dnů od nahlášení (klimatické podmínky, likvidace či konkurs subdodavatele apod.). Prodloužení doby vyřízení reklamace bude zákazníkovi oznámeno telefonicky či emailem. Zákazník s tímto postupem souhlasí.

Odpovědnost za vady zboží, díla

 Dodavatel neodpovídá za vady díla zjištěné po předání díla způsobené
 mechanickým poškozením, neodborným seřízením, nesprávnou údržbou po okamžiku předání a převzetí díla či zboží, nevhodným užíváním výrobku nebo manipulací, nedodržením návodu údržbu, viz. Návod k obsluze a údržbě
 neodbornou montáží díla nebo zboží (neodbornou montáží se rozumí především případ, kdy montáž prováděla jiná osoba, než společnost autorizovaná Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení a dále, pokud nebyla montáž provedena dle montážního předpisu)
 vyšší mocí (zejména požáry, kroupy, záplavy, mráz a podobně)
 poškozením díla (deformace a změny profilů) způsobené vlivem vad stavební konstrukce (nestabilita, sedání, nevhodné kotvení, statické zatěžování rámů a křídel apod.),
 při navazujících pracích na stavbě
 před převzetím, montáží nebo dodáním díla a jedná se o vady, se kterými byl odběratel seznámen a na které byla odběrateli poskytnuta sleva

 Za vadu se nepovažuje:
 estetické popř. funkční odchylky, které jsou na základě posouzení dle příslušných ČSN a směrnic považovány za vady přípustné. Vady se hodnotí při pohledu ze vzdálenosti 1,5m ve funkčním směru běžného použití za běžného denního světla.
 přirozené opotřebení povrchů


 kondenzace na vnějších plochách (rosení) - tvorba rosy na tabuli izolačního skla směrem do místnosti je určena hodnotou „U“, vlhkostí vzduchu a vnitřní a vnější teplotou. Orosení tabulí je podporováno omezenou cirkulací vzduchu, záclonami nedostatečným větráním, atd. U izolačního dvojskla (trojskla) s obzvlášť vysokou tepelnou izolací se může krátkodobě tvořit rosa případně námraza na venkovní straně skla což je známkou použití skel s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi.
 drobné odchylky u meziskelních příček (ozdobné mřížky v meziskelním prostoru) - nelze zabránit důsledkům vyplývajícím ze změn délky meziokenních příček způsobených změnou teploty v meziskelní dutině. Viditelné řezy pilou a nepatrné odlupování barvy v oblasti řezu jsou podmíněny výrobou. Při nepříznivých vlivech okolí se mohou občas u příček vyskytnout klapavé zvuky. Meziskelní příčky se mohou drobně odchylovat z požadovaných úhlů – odchylky do 2º nelze považovat za vadu (tyto odchylky jsou důsledkem předepnutí skla s ohledem na jeho nosnou funkci okenního křídla.
 u dveří s bílými výplněmi se odstín bílé barvy výplně může mírně lišit od odstínu bílé barvy profilu. Tento rozdíl v odstínu bílé barvy se nepovažuje za vadu.
 barevný nesoulad stejných barev aplikovaných na různé materiály (plast či dřevo), na různé části prvku (profily, výplně, krytky kování atd.) nebo vyráběných různými technologiemi

 Odběratel nebo jeho zástupce při předání je povinen si zboží (dílo) prohlédnout, zkontrolovat jeho množství, jakost a ihned oznámit dodavateli zjevné vady. Dodavatel neodpovídá za vady zboží (díla), které mohly být zjištěné odběratelem již při jeho převzetí.

 Nedodržením podmínek a pokynů vydaných zhotovitelem pro přepravu, skladování, instalaci, údržbu a užívání, ztrácí objednatel nebo oprávněný vlastník nárok na záruky v souladu s ustanovením reklamačního řádu.

 V okamžiku zjištění vady je odběratel povinen zajistit uchování díla ve stavu zjištění reklamace (tzn. neodstraňovat vady prvku vlastními silami) až do okamžiku prohlédnutí reklamované vady odpovědným zástupcem. Bude-li vlastními silami odstraňovat vady, může dojít k trvalému poškození a reklamovaná vada nebude uznána.

 Po obdržení reklamace je dodavatel povinen odběrateli oznámit, zda reklamaci uznává či nikoli (ve standardních případech do sedmi pracovních dnů, ve složitých případech do dvaceti dnů) a sdělit odběrateli, v jakém termínu zahájí odstraňování reklamovaných vad.

Rozsah záruky zboží, díla

 Profily:
 Nelze reklamovat a za vadu se nepovažuje
 vady způsobené z důvodu pozdě odstraněné ochranné folie, kdy může dojít k znehodnocení PVC profilu. Ochrannou fólii je nutné odstranit do 14 dnů od dodání.

 Záruka se nevztahuje na:
 zbarvení prvku nebo jeho části, způsobené chemickou reakcí, která může být vyvolána např. vyplavením částic z eternitových fasád, eternitových parapetů apod.
 vady, které jsou rozměrem menší než 3 mm a jejich počet je na jednom prvku menší než 5 ks. Jedná se zejména o bodová a plošná poškození rámů, křídel, jako jsou škrábance nebo povrchové nerovnosti.
 vady (zejména škrábance a vrypy), kdy součet jejich délek na jednom prvku je menší než 100 mm a délka jedné je max. 30 mm.

 Izolační dvojsklo
 Nelze reklamovat a za vadu se nepovažuje
 přirozené fyzikální, chemické a jiné objektivní přírodní vlastnosti věcí, ze kterých jsou zhotoveny, ani změny na nich, ke kterým v budoucnu dochází přirozenými fyzikálními a chemickými procesy:
 interference ve formě spektrálních barev, které jsou optickým jevem překrývání dvou nebo více světelných vln při setkání v jednom bodě. Vznikají náhodně a nedají se ovlivnit.
 efekt dvojskel (trojskel) - izolační dvojsklo (trojsklo) má uzavřený objem vzduchu, jehož stav je určen barometrickým tlakem vzduchu. Po zabudování, při změnách teploty, tlaku vzduchu vznikají krátkodobé konkávní nebo konvexní prohnutí jednotlivých tabulí a tím i optická zkreslení. Tento jev je fyzikální zákonitostí všech izolačních jednotek.
 smáčivost povrchu vnější strany izolačního skla může být rozdílná, např. kvůli obtisku válců, prstů, etiket, vyhlazovacím prostředkům apod. Při vlhkém povrchu skla způsobeném rosením, deštěm nebo vodou při čištění, se může rozdílná smáčivost stát viditelnou.
 anizotropie u tvrzených skel vzniká u skla, které bylo ošetřeno předpínacím procesem. Rozdílnými zónami napětí vzniká dvojitý lom světelných paprsků, zviditelňují se spektrálně barevné kruhy, motivy mraků apod. Anizotropie se projevuje rušivými optickými jevy na kaleném skle, které se zvýrazňují při určitých světelných podmínkách a polarizovaném světle. Projevují se jako různé vzory a ornamenty. Tento jev je pro tepelně zpracované sklo fyzikálně podmíněný a charakteristický a nemůže být předmětem reklamace. Vzniká jako dvojlomný efekt ve skle s rozdílným napětím ve svém průřezu.
 optická deformace u tvrzených skel. V průběhu procesu tepelného tvrzení je horké sklo v kontaktu s keramickými válečky, kde dochází ke zhoršení nerovnosti povrchu k povrchové deformaci, známé jako „ válečková vlna“. Válečkovou vlnu lze obecně zaznamenat v odrazu. Skla, jejichž tloušťka je větší než 8 mm mohou vykazovat znaky drobných vtisků v povrchu.
 prasklina ve skle, příčinou které je zejména tepelně indukované napětí, nebo pohyb konstrukce rámu, příp. kontakty s konstrukcí při používání (rána, náraz pohyblivé části prvku, působení tepelně indukovaného napětí, pohyb konstrukce rámu apod.). Izolační skla s duplexem nesmí být vystavena mrazům (nedokončené stavby kde dochází ke konkávnímu prohnutí) a tím prasknutí pod duplexem. Pokud by bylo pnutí, nebo prasknutí skla přítomno již před zpracováním, toto zpracování by nebylo možné, sklo by se nedalo řezat a neprošlo by lisem, kde je tlak 3,5 barů.
 Střední sklo u izolačního trojskla zapříčiněno tzv tepelným šokem ( částečné zaclonění plochy skla bez viditelných známek násilného poškození )
 izolační sklo s meziskelními mřížkami. Klepání mřížek při manipulaci s okny, dveřmi nebo drnčení při projíždění těžkých automobilů po blízké komunikaci není na závadu a vyplývá to z technologie výroby a použitých materiálů. Jakákoliv mřížka nebo DUPLEX zhoršují hodnotu koeficientu prostupu tepla a nikde se neměří ani neuvádí o kolik. Z podstaty těchto prvků vyplývá, že tvoří tepelný most uprostřed dvojskla. Nelze zabránit důsledkům vyplývajícím ze změn délky meziokenních příček způsobených změnou teploty v meziskelní dutině. Viditelné řezy pilou a nepatrné odlupování barvy v oblasti řezu jsou podmíněny výrobou. Odchylky od pravoúhlosti v rozdělených polích je nutno hodnotit při zohlednění výrobních a montážních tolerancí. Maximální odchylka rastru polí: do 1 m délky +/-2 mm nad 1 m délky +/-3 mm, maximální odchylka křížových a ostatních spojů +/-1,5 mm. Škráby, skvrny, otřepy, nečistoty jsou povoleny nerozeznatelné při běžném pohledu ze vzdálenosti 1,5 metru, u ohýbaných mezi skelních příček povolena deformace tvaru profilu příčky + mírné zvlnění profilu, které je dáno fyzikálními vlastnostmi materiálu.
 vnější kondenzace na izolačních sklech se může objevit jak uvnitř tak vně budovy. Pokud nastane uvnitř budovy, jde většinou o vysokou vlhkost v místnosti, společně s nízkou vnější teplotou. Kuchyně, koupelny a jiné prostory s vysokou vlhkostí jsou zvláště citlivé. Pokud nastane vně stavby, jde o kondenzaci způsobenou noční ztrátou tepla vnějšího povrchu skla vyzářeného infračerveným zářením vůči jasné obloze, společně s vysokou vlhkostí vnější atmosféry, ale ne deštěm. Tyto jevy nejsou vadou izolačního skla, jsou způsobeny atmosférickými podmínkami. (pokud to není vada zasklení)
 tvorba kondenzátu na povrchu tabule skla na straně do místnosti se podporuje znemožněním cirkulace vzduchu, např. hlubokou špaletou, závěsy, květináči, okenními žaluziemi a rovněž nevhodným uspořádáním topných těles, nedostatečným větráním, apod.
 všechny materiály používané pro sklářské výrobky mají barvu, která je podmíněná barvou suroviny. Barva je se zvětšující se tloušťkou výraznější. Z funkčních důvodů se používají pokovená skla. Také pokovená skla mají vlastní barvu. Tato vlastní barva může být v průhledu anebo pohledu shora rozdílně znatelná. Vlastní barva může na základě obsahu oxidu železitého, procesu pokovení, pokovení samého a rovněž změnami v tloušťce skla a konstrukci skla kolísat a tomuto kolísání není možno zabránit.
 změny na některé ze součástí, při jejich vzájemném pohybu v důsledku jejich technické konstrukce, které mají svůj původ v rozdílné tvrdosti těchto součástí.
 optické vady izolačních skel:
• bodové tahy (neprůhledné tečky, bublinky a cizí těliska). Mikrometrem s přesností na desetinu milimetru se změří největší rozměr (průměr nebo délka) těchto vad. Zaznamená se počet a rozměry bodových vad a jejich vztah ke čtyřem kategoriím bodových vad.
• jsou přípustný, tudíž nelze uznat:

Rozměr jádra bodových vad, mm Plocha tabule skla
A:>0.2 a <=0.5 Bez omezení
B:>0.5 a <=1.0 2 2
C:>1.0 a <=3.0 1 1
D:> 3.01

• minimální vzdálenost mezi vadami kategorie B nesmí být menší než 500 mm. Vady, které vedou k lomu, nejsou povoleny.

• lineární/protáhlé vady (cizí těliska, vlasové nebo hrubé škráby). Zkoušená tabule skla je osvětlena za podmínek podobných rozptýlenému dennímu světlu. Místo pozorování je ve vzdálenosti 2 m od skla, přičemž se dodržuje směr prohlížení kolmo k povrchu skla. Tabule skla se prohlédne a zaznamená se přítomnost viditelných rušivých vad. Při prohlídce jsou lineární / protáhle vady nepřípustné (viditelné ze 2 m)

 Nelze reklamovat jakákoliv mechanická poškození vzniklá po předání díla či zboží a rezonující meziskelní příčky. Sklo není ve své ploše homogenní materiál. Při orosení se rýsují veškeré anomálie skla. Jedná se o technologické stopy na struktuře skla, které nebrání průhledu a tyto vady nelze reklamovat. Sklo se posuzuje v suchém stavu ze vzdálenosti 1m.

 Dovolený rozsah vad dle ČSN 701621na 1m2 skla je uveden v tabulce:

Bubliny a bodová poškození uzavřené průhledné do 0,6 mm bez omezení, nikoliv však ve shlucích
do 2 mm -4ks
do 3 mm -2ks
do 5 mm -2ks
uzavřené a neprůhledné nepovolují se
Kamínky nepovolují se
Škrábance vlasové do 20 mm bez omezení, nikoliv však ve shlucích
do 50 mm -7ks
do 100 mm -5ks
hrubé nepovolují se

 jiné vady izolačních skel a jiných typů skel (connex, stopsol aj.) se posoudí dle pokynů výrobců skel a příslušných norem.

 Dveře a ozdobné dveřní výplně
 Nelze reklamovat a za vadu se nepovažuje:
 povrchové vady, které nelze za denního světla rozeznat pouhým okem ze vzdálenosti 1 m od dveřní výplně.
 odlišné povrchové struktury rámečků a povrchu výplně, které nelze rozeznat ze vzdálenosti větší jak 3 m
 rozměry délky hrany ornamentálního montovaného rámečku. Jedná se o ozdobný komponent jehož velikost podléhá toleranci +/-2% délky hrany
 prohnutí dveří jestliže je prohnutí ve středu výplně v zabudovaném stavu menší než 5 mm.

 Venkovní a vnitřní parapety
 Nelze reklamovat a za vadu se nepovažuje:
 zanedbání údržby zboží,
 mechanické poškození pískem nebo jinými tvrdými nečistotami
 vady způsobené vrypy ostrými předměty nebo nešetrným zacházením (viz Návod na obsluhu a údržbu)
 poškození parapetu nadměrným zatěžováním. Parapety jsou dekorativní prvek a nejsou určeny k nadměrnému zatěžování
 poškození zboží živelnými pohromami.
 vady, které jsou rozměrem menší než 3 mm a jejich počet je na jednom prvku menší než 5 ks. Jedná se zejména o bodová a plošná poškození vnitřních i vnějších parapetů, jako jsou škrábance, barevné změny, bubliny nebo povrchové nerovnosti.
 vady (zejména škrábance a vrypy), kdy součet jejich délek na jednom prvku je menší než 100 mm a délka jedné je max. 30 mm.
 povrchové vady již osazených parapetů, které nelze za denního světla rozeznat pouhým okem ze vzdálenosti 1,5 m (obecně platí, že povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší než 0,5 mm jsou přípustné, neboť je zpravidla nelze prostým okem rozeznat).

 Interiérové žaluzie
 Lze reklamovat:
 nefunkčnost ovládání žaluzií při dodání (zejména prodřený provázek, žebříček, porucha el. řízení)
 šikmý chod mimo toleranci (tolerance žaluzie vychází z velikosti žaluzie ∆x = |x1-x2| ≤10 mm, kde x1=délka žaluzie vpravo, x2=délka žaluzie vlevo))
 nedoklápění lamel (při posouzení se vychází z pravidla, že skrz žaluzii nesmí být mezi lamelami při kolmém pohledu vidět na rovinu skla)
 rozdílnost doklápění lamel jednotlivých žaluzií

 Záruka se nevztahuje na:
 odlišné odstíny jedné barvy lamel z přírodních materiálů (jedná se o přírodní materiál a tónování odstínů je vlastnost, nikoliv vada),

 Žaluzie nejsou určeny k úplnému zatemnění, tato skutečnost není předmětem reklamace.


 Sítě proti hmyzu
 Záruka se nevztahuje na a za vadu se nepovažuje :
 vady vzniklé vlivem překročení mezního rozměru jednotlivých výrobků (např. max. šířka, výška, plocha). Tyto rozměry jsou uváděny ve všech materiálech výrobců,
 odchylky v rozměrech nepřesahující výrobní tolerance,
 vady způsobené umístěním do nevhodného prostředí .

 Venkovní rolety:
 Délka vodících lišt standardně končí cca 1-3 mm nad venkovním parapetem a nedosahuje na venkovní parapet, pokud si zákazník jiné provedení smluvně neobjednal

Závěrečná ustanovení

 Nebráni-li vada dodaného zboží (díla) řádnému užívání tohoto zboží (díla) a jde o vadu odstranitelnou, je dodavatel povinen dle svého uvážení na vlastní náklady odstranit vadu způsobem:
 U výrobků a dodávek včetně montáže:
 opravou, případně výměnou nefunkčního prvku nebo jeho části (např. výměna kování z důvodu jeho vady, chybné montáže)
 seřízením prvku
 slevou z ceny díla, resp. kupní ceny
 odstraněním případné odchylky materiálové či montážní povahy oproti stavu v době předání díla objednateli, nezaviněné objednatelem, třetí osobou či živelnou pohromou.
 U výrobků a dodávek bez montáže:
 v případě, že Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení neprovádí montáž, poskytuje záruku pouze na výrobky použité při provedení díla. Za funkčnost po zabudování a seřízení oken, stejně jako za kvalitu provedené montáže, zodpovídá subjekt, který provádí montáž. Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení rovněž neodpovídá za poškození způsobené nesprávnou přepravou (pokud ji nezajišťuje sám) nebo nedostatečnou pozorností věnovanou instrukcím a doporučením výrobce.

 Oprava nebo výměna se uskuteční v termínu dohodnutém se zákazníkem, s přihlédnutím k výrobnímu a organizačnímu procesu dodavatele.

 Bráni-li vada zboží (díla) jeho řádnému užívání (neodstranitelná vada), má odběratel právo na:
 výměnu za zboží bezvadné
 slevu z ceny díla, resp. kupní ceny
 odstoupení od smlouvy

 V případě dodání nového prvku nebo jeho části, na tento prvek nebo jeho část začíná běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců ode dne výměny prvku, která však neskončí dříve než uplynutí původní záručním doby. Osobám odlišným od spotřebitele (dle ustanovení § 52 zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku) nová záruka na vyměněný prvek či jeho část neběží.

 Uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez písemného souhlasu Ing. Robert HAVRDA – DORWIN obchodní sdružení přičemž dodavatel může vždy reklamaci vyřešit výměnou části díla s vadou za část díla bez vad.

 Pokud odběratel požaduje prověření jakosti zboží (díla) nezávislými institucemi, hradí i náklady spojené s odběrem vzorku, provedením zkoušek. V případě, že výsledky takto provedených nezávislých expertíz nevyhoví příslušným technickým předpisům, normám, přiměřené náklady na jejich provedení hradí dodavatel.

 Nárok odběratele na poskytnutí slevy nemůže být proveden nezaplacením kupní ceny (ceny za dílo) nebo její části ze strany odběratele. Není přípustný ani jednostranný zápočet pohledávek a závazků ze strany odběratele.

 Zákazník je srozuměn s výjimkami ze záruky a bez výhrad s nimi souhlasí.

 Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.4.2012.
 

 

Nastavení křídla v pantech provádí objednatel sám dle přiloženého návodu.

 

 

Vyžádání nastavení křídel v pantech je placená služba.

Vyžádání vyčištění kování je placená služba.

 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies